látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 101 hónap
Eltelt napok száma 3030 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 118 fő
- Napi új álláshelyek 170 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 829 455 fő


Célállapot -312 455 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Távolléti díj
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Munkaügyi statisztikák - Egyéb munkaerőköltség
Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis
Ügyelet szabályai
Munkaügyi ellenőrzés kiterjed
START kártya
Vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések
Felelősség a leltárhiányért
2011 - Munkaviszonnyal kapcsolatos változásai
Munkabér, mint személyi alapbér meghatározása
Rendkívüli munkavégzés díjazása

Munkaügy

Munkaviszony jogellenes megszűnése

Jogszerűen a munkaviszony megszüntethető

Megjelent: 2010. január 01., péntek | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

Jogszerűen a munkaviszony megszüntethető:

közös megegyezéssel,

rendes felmondással (határozatlan idejű munkaviszony esetén),

rendkívüli felmondással,

azonnali hatállyal a prébaidő alatt,

a határozott időből még hátralévő időre (legfeljebb 1 évre)jutó átlagkeresetnek a munkáltató által a munkavállaló részére történő megfizetésével (határozott idejű munkaviszony esetén).

A munkaviszony ettől eltérő megszüntetése jogellenes.

A munkaviszony jogellenes megszüntetése a munkáltató által

A munkaviszony jogellenesen munkáltatói megszüntetésének leggyakoribb esetei:

a felmondás indoka nem felel meg az Munka Törvénykönyve előírásainak,

nem tartják be a rendkívüli felmondásra vonatkozó határidőket,

elmulasztják az intézkedéseket írásba foglalni.

Ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg, a munkavállalót - kérelmére - eredeti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni  . Lehetőség van azonban arra, hogy a munkáltató kérelmére a bíróság mellőzze a munkavállaló eredeti munkakörbe történő visszahelyezését, feltéve, hogy a munkavállaló továbbfoglalkoztatása a munkáltatótól nem várhaté el  . Ugyanakkor nem kérheti a munkáltató a munkavállaló eredeti munkakörben valé foglalkoztatásának mellőzését a bíróságtól, ha:

a munkáltató intézkedése a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe, a hátrányos megkülönböztetés tilalmába, illetve felmondási védelembe ütközik, vagy

a munkáltató a választott szakszervezeti tisztségviselőre előírt munkajogi védelemben részesülő munkavállaló munkaviszonyát előzetes szakszervezeti egyeztetés, illetve vélemény kikérése nélkül szüntette meg .

Ha a munkavállaló nem kéri, vagy a munkáltató kérelmére a bíróság mellőzi a munkavállaló eredeti munkakörbe történő visszahelyezését, a munkaviszony a jogellenességet megállapító határozat jogerőre emelkedése napján szűnik meg  .

Munkáltatéi kártérítés

A munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén meg kell téríteni a munkavállaló elmaradt munkabérét (egyéb járandóságait) és felmerült kárát. Kárként azonban csak olyan jövedelemcsökkenés, kiadás megtérítése igényelhető, ami a munkaviszony jogellenes megszüntetésével oksági összefüggésben áll. Nem kell a munkáltatónak megtérítenie a munkabérnek (egyéb járandóságnak), illetve a kárnak azt a részét, ami máshonnan megtérült  . A gyakorlatban "máshonnan megtérülő" jövedelemként kell például figyelembe venni a munkaügyi központ által (a volt munkavállalónak) munkanélküli-járadékként folyósított összeget. A "máshonnan megtérülő" jövedelmen túlmenően a munkavállalót - ha munkaviszonya nem rendes felmondással szűnt meg - az elmaradt munkabéren és a felmerült káron túlmenően megilleti a felmentési időre járó átlagkeresete és a rendes felmondás esetén járó végkielégítés is.

Ha a munkavállaló nem kéri vagy a munkáltató kérelmére a bíróság mellőzi a munkavállaló eredeti munkakörbe történő visszahelyezését, a bíróság a munkáltatót - az eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelésével - a munkavállaló legalább 2, legfeljebb 12 havi átlagkeresetének megfelelő összeg megfizetésére kötelezi  .

Határozott idejű munkaviszony jogellenes megszüntetése

A határozott idejű munkaviszony munkáltató általi jogellenes megszüntetése esetén az elfogadott gyakorlat szerint az érintett munkavállaló vagylagosan kérheti

a határozott időből még hátralévő időre (maximum 1 évre) járó átlagkeresetét  , vagy

a jogellenes munkaviszony megszüntetés törvényi jogkövetkezményeinek az alkalmazását, ennek megfelelően

az eredeti munkakörében valé továbbfoglalkoztatását, és elmaradt munkabérének (egyéb járandóságainak), esetleges kárának megtérítését, vagy

az elmaradt munkabérének (egyéb járandóságainak), és minimum 2, maximum 12 havi átlagkeresetének a megfizetését, továbbá felmerült kárának megtérítését (amennyiben a munkavállaló nem kéri az eredeti munkakörében valé továbbfoglalkoztatását, vagy a munkáltató kérésére a bíróság mellőzi a visszahelyezést, feltéve, hogy a munkavállaló továbbfoglalkoztatása a munkáltatótól nem várhaté el). Az első esetben, az eredeti munkakörében valé továbbfoglalkoztatás esetén a kiesett időt a munkaviszony tartamába be kell számítani.

Munkaviszony jogellenes megszüntetése munkaerő-kölcsönzésnél

Munkaerő-kölcsönzésnél - tekintettel arra, hogy a munkaerő-kölcsönzés ideiglenes jogviszony - a munkaviszony munkáltató általi jogellenes megszüntetésekor nincs lehetőség arra, hogy a bíróság a munkavállaló továbbfoglalkoztatásáról döntsön, a munkavállaló részére a jogellenes megszüntetéssel okozott sérelmet anyagilag kell orvosolni. Ennek megfelelően a jogellenes megszüntetés esetén a bíróság a munkavállaló kérelmére - az eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelésével - a munkavállaló legalább 1 havi, legfeljebb 6 havi átlagkeresetének megfelelő összeg megfizetésére kötelezheti a kölcsönbeadót  E mellett meg kell téríteni a munkavállaló elmaradt munkabérét, egyéb járandóságát, és felmerült kárát (de nem kell megtéríteni a munkabérnek, egyéb járandóságnak, illetve kárnak azt a részét, ami máshonnan megtérült). Ha a munkavállaló munkaviszonya nem felmondással szűnt meg, a fentieken túlmenően megilleti a felmentési időre járó átlagkeresete is  .

Amennyiben a munkaerő-kölcsönzés határozott időre jött létre, a bíróság a munkavállaló kérelmére a megszüntetés időpontjában a munkaviszonyból még hátralévő időre járó, legfeljebb azonban 6 havi átlagkereset megfizetésére kötelezi a kölcsönbeadót  .

A munkaviszony - a kölcsönbeadó általi jogellenesen megszüntetés esetén - a jogellenességet megállapító bírósági határozat jogerőre emelkedése napján szűnik meg, kivéve, ha a jogvita elbírálásáig a határozott idejű jogviszony a jogellenes intézkedés nélkül is megszűnt volna  .

A munkaviszony jogellenes megszüntetése a munkavállaló által

Előfordulhat, hogy nem a munkáltató, hanem a munkavállaló szünteti meg jogellenesen a munkaviszonyát. A munkavállalóval szemben a jogellenes munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményeinek alkalmazására kerülhet sor például, ha a munkavállaló a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó írásbeli nyilatkozatot elmulasztotta, a felmondási időt nem tölti le, a rendkívüli felmondással kapcsolatos szabályokat vagy a munkakör-átadásával, elszámolással kapcsolatos szabályokat megsértette.

Munkavállaléi kártérítés

A munkavállaló, ha munkaviszonyát nem a Munka Törvénykönyvében előírtak szerint szünteti meg, köteles a munkáltató számára a rá irányadó felmondási időre járó átlagkeresetének megfelelő összeget megfizetni, és a munkáltató jogosult az ezt meghaladó kárának érvényesítésére is  . Határozott idejű munkaviszony munkavállaló általi jogellenes megszüntetése esetén a munkavállaló köteles megfizetni a munkáltatónak a rá irányadó felmondási időre járó átlagkeresetnek - mint kötbérjellegű kártérítésnek - megfelelő összeget . Ha azonban a határozott időből még hátralévő időtartam rövidebb, mint a fentiek szerint számított időtartam, úgy a munkáltató csak a hátralévő időre járó átlagkereset megfizetését követelheti a munkavállalótól.

A munkáltatói igények érvényesítése során a munkavállaló által okozott kár megtérítésére vonatkozó szabályokat kell irányadónak tekinteni, azaz a munkáltató a munkavállalóval szembeni kárigényét elsősorban bíróság előtt érvényesítheti. Amennyiben azonban a munkáltatónál alkalmazandé kollektív szerződés ilyen irányú rendelkezéseket is tartalmaz, a munkáltató a kárát - egy, a kollektív szerződésben szintén meghatározott értékig - a munkavállalóval szemben közvetlenül, vagyis bíréi út nélkül is érvényesítheti kártérítési határozattal  .

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2017.

- Kirobbanó formában kezdett a magyar gazdaság - Most jön még csak a java?

- Munkahelyteremtő beruházásokat támogatnak

- Az informatikusai közel felét kirúgja Londonban az egyik nagybank

- Tesco-sztrájk: az iskolakezdés előtt beszüntetik a munkát

- Jelentős spórolásról számolt be a Dunántúli Regionális Vízmű

- Munka van, de hol az ember? Beszélgetés a kolozsvári munkerőpiacról

2011.

- Október 1-től drágul az üdülési csekk

2009.

- Első félév 53 halálos munkabaleset

- Luxemburgban fizetik a legtöbbet, Magyarország a sereghajtók közé tartozik

- Munkanap csere

- A magyar kilábalás kezdetét jósolják

- Alkotmányellenes a monoki szociális kártya?

- Uniós pénzek átcsoportosítása

2007.

- Tovább dolgozunk: Csak a korhatáremelés biztos az új nyugdíjreformban

2005.

- A nettó átlagkereset 102 400 forintot tett ki 2005 elsõ félévében

Ön a 109092 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.162.171.242