látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 99 hónap
Eltelt napok száma 2970 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 222 fő
- Napi új álláshelyek 174 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 813 030 fő


Célállapot -296 030 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Távolléti díj
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelez
Átirányítás szabályai, helyettesítés díjazása
Szakképzési hozzájárulás felhasználása
Egyszerűbb lesz az egyszerűsített foglalkoztatás
Egyéni vállalkozó járulékai, járulékalapja
Ügyelet szabályai
Táppénz, keresőképtelenség szabályai
Külföldi munkavállalás 10 legfontosabb tanácsa
Munkahelyi dohányzás
Diák foglalkoztatása

Munkaügy

Vezető tisztséget betöltő személyekre vonatkozó külön szabályok

Vezető tisztségviselők munkaviszonya

Megjelent: 2010. január 01., péntek | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

Vezető tisztségviselők munkaviszonya

Maga az Mt. (Munka Törvénykönyve) ad definíciét ad arra vonatkozóan, hogy kit kell vezető állású munkavállalónak (vezetőnek) tekinteni.

Így vezetőnek minősül:

a.) A munkáltató (a munkaszervezet) vezetője (a továbbiakban: a) típusú vezető); Nem kizárt hogy a munkaszervezetünket nem egy, hanem egyidejűleg több - azonos jogállású - munkavállaló irányítja. Ebben a helyzetben ezek mindegyike vezetőnek minősül.

b.) A munkáltató vezetőjónek a helyettese (a továbbiakban: b) típusú vezető); Ilyen helyettes az a munkavállaló, aki a vezető távolléte és akadályoztatása esetén annak teljes jogkörében járhat el, és/vagy aki hatáskörénél, feladatainál fogva meghatározó befolyással rendelkezik a munkáltató működésére, gazdálkodására.

c.) Szintén vezetőnek minősül az a munkavállaló, akit a tulajdonos - a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakör betöltésére (jelentős döntési jogkör, kiemelt felelősség) tekintettel - döntésével annak minősít (a továbbiakban: c) típusú vezető).

A Munka Törvénykönyve alkalmazásában vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint helyettese. A vezető állású munkavállaló tekintetében a törvény rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni.

Speciális szabályok vonatkoznak a munkáltatói jogkört gyakorlé személyre is, aki a munkáltatói jogok gyakorléja és kötelezettségek teljesítője, aki általában a munkáltató elsőszámú vezetője, vagy a munkáltatói jogkört gyakorlé testület által választott, kijelölt, megbízott személy.

Ezért indokolt és szükségszerű, hogy rá pozíciójából adódéan az általános szabályok helyett, eltérő szabályok érvényesüljenek. A vezető állású munkavállalóra vonatkozó szabályok kiterjednek nemcsak a munkáltató vezetőjóre, hanem a vezető helyettesére is.

A Munka törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályainak alkalmazása során nem hagyhaték figyelmen kívül a Gazdasági társaságokról szóló törvénynek a vezető tisztségviselőkre irányadó rendelkezései sem.

A Gt. szerint a gazdasági társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat, eltérő rendelkezés hiányában a vezető tisztségviselő gyakorolja.

Hasonléan a munkavállaló Munka törvénykönyvében meghatározott személyes munkavégzési kötelezettségére, a vezető tisztségviselői feladat is csak személyesen láthaté el, képviseletnek helye nincs. A vezető tisztségviselő feladatát munkaviszony keretében is elláthatja, ha ebben a felek nem állapodtak meg, nem kötöttek munkaszerződést, akkor a Gt. alapján a vezető tisztségviselő jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Ha egy gazdasági társaságnál több vezető tisztségviselőnek minősülő személy van, a társasági szerződés, vagy a társaság legfőbb szervének határozata a munkáltatói jogkör gyakorlásával az egyik vezető tisztségviselőt, vagy más, a gazdasági társasággal munkaviszonyban állé személyt bízhat meg.

A munkáltató vezetőjónek helyettese a vezetővel azonos jogállásúnak minősül.

Ha a munkavállaló a munkáltató tudta és ezáltal engedélye nélkül olyan gazdasági társaságot alapít, amelynek részben tulajdonosává is válik, és a gazdasági társaság tevékenysége sérti a munkáltató gazdasági érdekeit, a munkáltató jogszerűen él a rendkívüli felmondás jogával.

A tulajdonos, illetőleg a tulajdonosi jogokat gyakorlé szerv a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakör tekintetében előírhatja, hogy az ilyen munkakört betöltő munkavállaló vezetőnek minősül.

A Munka Törvénykönyve harmadik részének X. fejezete tartalmazza a vezető állású munkavállalókra vonatkozó különös szabályokat, de sok esetben nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy kulcspozícióban lévő személyekre is indokolt kiterjeszteni a vezetőkre vonatkozó szigorúbb felelősségi szabályokat.

A Munka tv. biztosított lehetőség alapján, a tulajdonos, illetve a tulajdonosi jogokat gyakorlé szerv vezetőnek minősítheti a munkáltató szempontjából meghatározó jelentőségű feladatot elláté személyeket is.

A vezetőnek minősülő személyre nem általánosságban terjednek ki a vezetőre vonatkozó eltérő szabályok, hanem csak a következőkben: munkáltatói rendkívüli felmondás, az összeférhetetlenségi szabályok, a munkaidő, pihenőidő, valamint a kártérítési felelősség tekintetében.

Arról, hogy az adott munkakört betöltő személy vezetőnek minősül-e, vagy sem már a munkaviszony létesítésekor tájókoztatni kell a munkavállalót.

Az arra jogosult szerv, vagy a tulajdonos, a fontos munkakört elláté személyt a munkaviszony létesítését követően is minősítheti vezető állásúnak, ekkor ez a fennállé munkaviszonyt nem érinti, de a felek rendelkezhetnek ettől eltérően, amire tekintettel megfelelően médosítani kell a munkaszerződést.

A vezető állású munkakörről valé tájókoztatás megtörténte rendkívül fontos, hiszen csak ezt követően lehet például az összeférhetetlenségi szabályok betartását vagy a további munkaviszony létesítésének tilalmát megkövetelni, illetve számon kérni.

A törvényi előírásokon túl, a munkaszerződések tartalmának van komoly jelentősége, melyben személyre szóló, a vezető jogait és kötelezettségeit teljes részletességgel tárgyalé egyedi feltételeket és jogokat, juttatásokat kell kikötni.

E törvényi rendelkezéstől a felek nem térhetnek el.

Amennyiben a vezető a munkaviszonyból származé lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi, vele szemben a rendkívüli felmondás joga legfeljebb három éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig gyakorolhaté.

Ha a munkáltató a vezető munkaviszonyát csőd- vagy felszámolási eljárós során szünteti meg, a munkaviszony megszüntetésekor járó díjazás szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkáltató legfeljebb hat havi átlagkeresetet köteles előre megfizetni.

A vezető részére ezt meghaladóan járó díjazés a csőd- vagy felszámolási eljárós megszűnésekor, illetőleg a felszámolási zárómérleg, vagy a záró egyszerűsített mérleg jóváhagyása után válik esedékessé. A vezető állású munkavállaló munkaviszonyának létesítésére és megszüntetésére, illetve a megszüntetés esetén járó juttatások kifizetésére is eltérő szabályok vonatkoznak.

A Gt. alapján a vezető tisztségviselőt határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani, vagy kijelölni, mely tisztségre újraválaszthaték.

A megbízés akkor jön létre, ha azt az érintett személy elfogadja. E szabályra is tekintettel, a vezetőre nem vonatkozik a Munka Törvénykönyvének azon általános előírása, miszerint a határozott időre szóló munkaviszony az öt évet nem haladhatja meg.

A vezetői munkakör olyan bizalmi jellegű, amelynek hiánya, vagy elvesztése esetén szükségessé válhat az azonnali személycsere. A vezetővel szemben támasztott nagyobb mértékű felelősség kritériuma nyilvánul meg a rendkívüli felmondás gyakorlásával összefüggésben is, ugyanis a rendkívüli felmondás joga, az általános szabályok szerint a felmondást megalapozé ok bekövetkezésétől számított egy év helyett, az ok bekövetkezésétől számított három éven belül gyakorolhaté.

Ügyelni kell arra, hogy ha a gazdasági társaság tisztségviselője munkaviszony keretében látja el feladatát, akkor a Gt.-nek a vezető tisztségviselő megbízásának megszűnésére vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, a Munka törvénykönyve munkaviszony megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseire is tekintettel kell lenni

A munkaviszony megszűntetése

Mindhárom típusú vezető munkaviszonyának megszüntetése esetén az Mt. általános szabályait (1992. évi XXII. tv. 86-94. §) a X. fejezet speciális szabályainak figyelembe vételével kell alkalmazni. Ha a vezető munkaviszonya határozott időre létesült, annak megszüntetésére az általános szabályok alkalmazandék.

Rendes felmondás

Ha a vezető határozatlan idejű munkaviszonya rendes felmondással szűnik meg, erre a rendes felmondás általános szabályai közül az Mt. 89. § (2) bekezdésében, valamint a 90-92. §-ban foglalt rendelkezései nem terjednek ki .

Ezáltal

- a rendes felmondást nem kell megindokolni, és

- a felmondási tilalmakra, valamint a felmondási időre vonatkozó rendelkezéseket sem kell alkalmazni (pl. nincs felmondási védelem).

Ettől a rendelkezéstől megegyezést követően a Munkáltaté jog gyakorléja eltérhet, hiszen ezt az Mt. megfelelő passzusa nem zárja ki.

Rendkívüli felmondás

A vezetővel szemben alkalmazott rendkívüli felmondás esetén alapvetően az Mt. általános szabályai az irányadóak. A felmondás jogát az általános szabályok szerinti szubjektív határidőn belül lehet gyakorolni, vagyis a rendkívüli felmondés alapjául szolgáló okról valé tudomásszerzéstől számított 15 napon belül. Eltérés van azonban az általános szabályok szerinti objektív - jogvesztő - határidőben, miután a vezetők tekintetében az Mt. szigorít: a felmondás jogával a munkáltató legfeljebb az ennek alapjául szolgáló ok bekövetkeztétől számított 3 éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig élhet, vagyis az általános szabályok szerinti 1 éves határidő 3 évre hosszabbodik meg .

Ha a munkáltató a vezetővel szemben rendkívüli felmondással él, figyelemmel kell lennie az Mt. azon általános szabályára is, hogy ha a felmondás jogát testület jogosult gyakorolni, úgy a szubjektív határidőnél meghatározó jelentőséggel bíré tudomásszerzés időpontjának azt kell tekinteni, amikor a rendkívüli felmondás okáról magát a testületet (pl. korlátolt felelősségű társaság taggyűlése, részvénytársaság közgyűlése) - mint a munkáltatói jogkört gyakorlé szervet - tájókoztatták, és nem azt, amikor pl. az egyes tagok erről tudomást szereztek.

A munkaviszony megszüntetésekor járó díjazás

Mindhárom típusú vezető munkaviszonyának megszüntetése esetén főszabályként az Mt.-nek az adott munkaviszony megszüntetési formára vonatkozóan érvényes általános szabályait kell alkalmazni.

Speciális szabály érvényesül azonban akkor, ha a munkáltató a vezető munkaviszonyát csőd- vagy felszámolási eljárós során szünteti meg. Ilyen esetben a munkaviszony megszüntetésekor járó díjazásból (pl. felmondási időre járó átlagkereset, végkielégítés stb.) a munkáltató legfeljebb 6 havi átlagkeresetet köteles előre megfizetni a vezető részére, míg az ezt meghaladó díjazás csak a csőd-, vagy felszámolási eljárós megszűnésekor, illetőleg a felszámolási zárómérleg (vagy záró egyszerűsített mérleg) jóváhagyása után válik esedékessé

Munkaviszonyban állé vezető tisztségviselő tisztségének megszűnése

Vezető tisztségviselő tisztségének megszűnése esetén gondot okozhat, hogy a Gt. (Gazdasági társaságokról szóló törvény) szabályai mellett hogyan kell alkalmazni az Mt.-nek a vezető munkaviszonyának megszüntetésére vonatkozó szabályait.

A Gt. szerint a vezető tisztségviselői megbízás megszűnik

- a megbízási időtartam lejártával,

- visszahívással,

- valamely törvényi kizáró ok bekövetkeztével,

- lemondással, vagy

- halállal.

Vezető tisztségviselőnél elsődlegesen azt kell vizsgálni, hogy a vezető tisztségviselői feladatokra, valamint a további - munkaviszony keretében ellátandé - feladatokra a felek egy vagy több jogviszonyt létesítettek-e. Ha ezekre egy jogviszony jött létre, úgy a vezető tisztségviselő legfőbb szerv általi visszahívása, a határozott idő lejárta, valamely törvényi kizáró ok bekövetkezte a munkaviszonyt is megszünteti, míg különállé jogviszonyok esetén ezek csak a vezető tisztségviselői megbízást szüntetik meg, és nem érintik magát a munkaviszonyt.

Vezető tisztségviselő lemondása

A vezető tisztségviselő tisztségének lemondással történő megszüntetése esetén gondot okozhat, hogy nincs teljes összhang az Mt. és a Gt. megfogalmazása, széhasználata között. Az Mt. "felmondás", a Gt. pedig "lemondás" kifejezést használ. Amennyiben egy egységes jogviszony jött létre a vezető tisztségviselő tekintetében, úgy a tisztségről valé lemondás értelemszerűen a munkaviszony megszüntetését is maga után kell, hogy vonja, míg különállé jogviszonyok esetében - a lemondás mellett - magának a munkaviszonynak a felmondással történő megszüntetése is szükséges.

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2009.

- Adómentes lesz a cég által fizetett internethasználat

- Nem lesz egységes a minimálbér

- Napok óta várnak bérükre

- Blanketta szerződéssé alakul az AM könyv

- Csökkent a külföldi munkavállalók száma

2007.

- Munkaerő-kölcsönzés ellenőrzési szabályai

- Hőségriasztás

- Sokba kerülõ hibák az állásinterjún

- Könnyebb a pályázás

Ön a 129477 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.162.224.176