látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 101 hónap
Eltelt napok száma 3031 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 118 fő
- Napi új álláshelyek 170 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 829 728 fő


Célállapot -312 728 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Távolléti díj
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Munkarend, munkaidő beosztás illetve annak közlése
Rendkívüli felmondás
Állásidő
Diák foglalkoztatása
Egyszerűbb lesz az egyszerűsített foglalkoztatás
Munkaviszony létrejötte
Munkaügyi ellenőrzés kiterjed
Munkaerő felvétel szabályai
Bérszámfejtés
Rendszeres Szociális Járadék

Munkaügy

Munkaviszony megszüntetése

A munkaviszony megszűnése, illetve megszűntetése...

Megjelent: 2010. január 01., péntek | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

A munkaviszony megszűnése, illetve megszűntetése esetén mind a munkáltatónak, mind pedig a munkavállalónak kötelezettségei vannak, melyeknek eleget kell tenniük.

Munkáltaté fizetési kötelezettsége munkaviszony megszüntetésekor

A munkáltató kötelezettsége, hogy a munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) a munkavállaló részére kiadja a neki járó munkabérét és egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a részére előírt igazolásokat is. A munkaviszony megszüntetésének (megszűnésének) egyes speciális eseteiben a munkáltató legkésőbb a jognyilatkozat közlésétől, illetőleg a megállapodás megkötésétől számított 3. munkanapon, egyébként pedig legkésőbb az utolsó munkanapon töltött napon köteles a kifizetésekről és az igazolások kiadásáról gondoskodni.

Év közbeni munkaviszony megszűnés (megszüntetés) esetén gyakori, hogy a munkavállaló időarányosan több vagy kevesebb szabadságot vett igénybe, mint amennyi neki járt volna. Ha többet vett ki, akkor a munkavállaló a különbözet visszafizetésére köteles, ha pedig kevesebbet (vagy szabadságot egyáltalán nem vett igénybe), úgy az időarányosan járó, de igénybe nem vett napokat a munkáltató köteles a munkavállalónak megfizetni.

A munkáltató követelését írásbeli felszélítással, fizetési meghagyással vagy per útján - keresetlevél benyújtásával - érvényesítheti. A munkavállaló részére kifizetett díjazés azonban nem követelhető vissza azzal, hogy a munkavállaló a felmentés ideje alatt másik munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített.

A munkáltató igazolás-kiadási kötelezettsége

A munkáltatónak a munkabér és egyéb járandóságok kifizetése mellett ki kell adnia a munkavállalónak a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat.

A Munka Törvénykönyve az alábbi jogszabályokra gondol az "egyéb jogszabályok" említésekor:

Az adózás rendjóről szóló törvény:

E törvény szerint, ha a munkavállaló munkaviszonya év közben megszűnik, vagy azt megszüntetik, a munkáltatónak az adóévben általa kifizetett jövedelemről és a levont adóelőlegekről szóló bizonylatot kell kiadnia a munkavállaló részére. Hasonléan kell eljárni, ha a munkaviszony év közben a munkavállaló halála vagy nyugdíjazása miatt szűnik meg.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény:

A munkáltató a jövedelemigazoláshoz csatoltan a tárgyévet követő január 31-éig társadalombiztosítási igazolást ad ki a tevékenységében személyesen közreműködő biztosított személynek a tárgyévben fennállt biztosítási idő tól-ig időtartamáról, a levont járulékok (tagdíj) összegéről, a foglalkoztató által megfizetett egészségbiztosítási járulék összegéről és alapjáról. A munkaviszony év közbeni megszűnése esetén azonban a TB igazolást soron kívül ki kell adni.

A munkanélküli járadék megállapításához szükséges igazolólapról szóló rendelet:

A munkaviszony megszüntetésekor, (a halál esetét kivéve) a megszűnéskor a munkanélküli járadék megállapításához szükséges adatok nyilvántartására igazolólapot kell kiállítania a munkavállalóról.

A bírósági végrehajtásról szóló törvény:

A végrehajtási eljáróshoz kapcsolédéan az adós részére a munkaviszony megszűnésekor olyan tartalmú tartozásigazolást kell kiadni, amelyben a munkáltató feltünteti, hogy a munkabérből milyen tartozásokat, milyen határozat vagy jogszabály alapján, kinek a részére kell levonni. Arról is igazolást kell kiállítani, ha a munkavállalónak ilyen tartozása nincs.

A bedolgozók foglalkoztatásáról szóló rendelet:

A bedolgozói jogviszony megszűnése esetén a bedolgozó részére igazolást kell kiadnia a munkáltatónak, amely tartalmazza a bedolgozói jogviszonyban eltöltött időtartamot, a bedolgozó díjazásából jogerős határozat vagy jogszabály alapján levonandé tartozást és annak jogosultját.

Az igazolás tartalma

A munkáltató az Munka Törvénykönyve alapján elsősorban olyan igazolás kiadására köteles, amely az alábbiakat tartalmazza:

- munkavállaló személyi adatait (név, leánykori név, anyja neve, születési hely, év, hónap, nap),

- a munkavállaló TAJ számát,

- a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő tartamát,

- a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály alapján levonandé tartozást, illetve ennek jogosultságát,

- a munkavállaló által a munkaviszony megszűnésének évében igénybe vett betegszabadság időtartamát,

- fel kell tüntetni továbbá, ha a munkavállaló a törvény rendelkezései folytán emelt összegű végkielégítésben részesült.

A munkáltatónak kötelezettsége annak igazolása is, hogy a munkavállaló munkabérét jogerős határozat vagy jogszabály alapján levonandé tartozás nem terheli.

Ha a munkáltatótól megválé munkavállaló magánnyugdíj-pénztár tagja, akkor a munkáltató által kiadandé igazolásnak tartalmaznia kell a munkavállaló pénztártag által választott magánnyugdíj-pénztár megnevezését, címét, bankszámlaszámát is, továbbá ha a tagságra kötelezett pályakezdő munkavállaló nem választott pénztárat, úgy ezt a tényt is jelezni kell, és meg kell jelölni az illetékes területi pénztárat és címét.

Az igazolásokra vonatkozó általános szabályok

A törvény szerint a munkadó az utolsó munkában töltött napon köteles kiadni a munkavállaló papírjait – a jogszabály erre vonatkozó része nem változott idén sem. A törvény ugyanakkor azt is előírja, hogy rendkívüli felmondás, prébaidő utáni munkaviszony azonnali megszűnésekor a foglalkoztató legfeljebb három napon belül teljesítse kötelezettségét, vagyis adja ki az iratokat.

Amennyiben a munkavállaló az igazolást tb-jogviszonya bizonyításához kéri, munkáltatója köteles azt három munkanapon belül kiadni. Az igazolás kiadásának elmulasztásáért a foglalkoztatót százezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatják.

Az igazolásnak tartalmaznia kell a bejelentésben közölt adatokat és a bejelentés időpontját. Ilyenkor továbbítani kell az adóazonosíté jelet és a taj-számot is.

Működési bizonyítvány - lsd. 8. pont

A munkavállaló kötelezettsége munkaviszony megszűnésekor

A munkavállaló kötelezettsége a munkaviszonya megszüntetésekor (megszűnésekor), hogy a munkakörét a belső szabályzat szerint jegyzőkönyvvel átadja, és a munkáltatóval elszámoljon.

A munkakör-átadás és az elszámolás feltételeit a munkáltató köteles megfelelően biztosítani.

Ha a munkavállaló a feltételek biztosítása esetén sem tesz eleget a munkakör átadás-átvételi, illetve az elszámolási kötelezettségének, úgy az megalapozhatja a jogellenes munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményeit, vagyis a munkáltatónak azt az igényét, hogy a munkavállaló a rá irányadó felmondási időre járó átlagkeresetet, illetve a munkáltató ezt meghaladó kárát megfizesse.

Ha a munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése kizárólag azért tekinthető jogellenesnek, mert a felmondási idő egy részét nem tölti le, átlagkereset megtérítési kötelezettsége a le nem töltött idővel arányosan alakul.

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2011.

- Csökkent a feltárt feketefoglalkoztatás az első félévben Magyarországon

2010.

- Több ezren kapnának állást: német cégek jönnek hazánkba

- 200 fős elbocsátás a Skype budapesti központjánál

2009.

- A francai munkaügyi miniszter a munkanélküliség további növekedésére számít

- SMART–Zollner-beruházás: interaktív táblák készülnek Vácott

- Háromból egy cég nem ad semmit

Ön a 161469 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.224.220.72