látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 104 hónap
Eltelt napok száma 3122 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 4 971 fő
- Napi új álláshelyek 165 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 854 640 fő


Célállapot -337 640 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Rehabilitációs járadék
Munkaügyi Naptár 2012
Versenytilalmi megállapodás
Kártérítési felelősség
Nyugdíjszabályok 2009. január 1. napjától
Határozott időre szóló munkaszerződés-módosítás
Távolléti díj és a személyi alapbér
Járulékfizetés
Pótszabadság szabályai 2012. január 1-től
Az üzemanyag-megtakarítás címén kapott költségtérítés nem tekinthető a munkabér részének

Munkaügy

Rendes felmondás szabályai

A munkaviszony rendes felmondással történő megszűnése...

Megjelent: 2010. november 08., hétfő | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

A munkaviszony rendes felmondással történő megszűnése a munkavállaló érdekeinek védelmét biztosítják.

A rendes felmondás indokolása - Rendes felmondás esetén a munkavállalónak nincsen indokolási kötelezettsége. A munkáltató - főszabály szerint - köteles felmondását megindokolni oly médon, hogy abból a felmondás okának világosan ki kell tűnnie.

Eleget tesz ennek a követelménynek az az indokolás, amely megjelöli azt a tényt, körülményt, amelyre az intézkedést a munkáltató alapította, és abból - függetlenül attól, hogy azt összefoglaléan vagy részletezően határozta meg - megállapítható, miért nincs szükség a továbbiakban a munkavállaló munkájára (pl. az a szervezeti egység, amelyben a munkavállaló a munkáját végezte, megszűnt).

A törvény alapján a rendes felmondást az alábbiak alapozhatják meg:

- a munkavállaló képességei,

- a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása,

- illetve a munkáltató működésével összefüggő okok.

A munkáltató működésével összefüggő ok a minőségi csere vagy az átszervezés. A minőségi csere a munka színvonalának emelését elősegítő személycsere, amikor is a munkáltatónak érdeke fűződhet ahhoz, hogy bizonyos képzettséggel, képességgel rendelkező munkavállalót foglalkoztasson a korábbi helyett.

Ugyancsak a munkáltató döntési körébe tartozik, hogy milyen átszervezéseket hajt végre. Átszervezést elhatározé döntés esetén a munkavállaló nem hivatkozhat eredményesen arra, hogy a munkáltatónak a felmondés alapjául szolgáló intézkedése célszerűtlen vagy gazdaságtalan volt.

A munkavállaló munkavégzésére vagy magatartására hivatkozva a munkáltató a rendes felmondás előtt köteles lehetőséget adni a munkavállalónak a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően ez a munkáltatótól nem várhaté el.

A munkáltató felmondásánál nem elég hogy az indoka megfelel a valéságnak, annak okszerűnek is kell lennie.

Nem köteles a munkáltató a rendes felmondását megindokolni, ha a munkavállaló a Munka Törvénykönyve szerinti nyugdíjasnak minősül.

A munkavállaló akkor minősül nyugdíjasnak, ha

- a hatvankettedik életévét betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra valé jogosultság), illetve

- az előző pontban említett korhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban, vagy

- korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagy

- előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjban, vagy

- szolgálati nyugdíjban, vagy

- korengedményes nyugdíjban, vagy

- más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá eső nyugellátásban, illetőleg

- rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban

A munkavállaló akkor részesül a fenti pontokban felsorolt nyugellátásban, amikor a nyugellátást kérelmére megállapították, így nem feltétel, hogy annak folyósítása megkezdődjön. Összegezve: az Mt. szerint nyugdíjasnak tekintendő munkavállalók közül tehát csak a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő munkavállalók munkaviszonyának munkáltatói rendes felmondással történő megszüntetését kell megindokolni.

Indokolási kötelezettség vezető állású munkavállaló esetében

A Munka Törvénykönyve alapján amennyiben a munkáltató a vezető állásúnak minősülő munkavállalónak (azaz a munkáltató vezetőjónek vagy helyettesének) a munkaviszonyát szünteti meg rendes felmondással nem kell azt megindokolnia.

Felmondási védelem

A felmondási védelem annyit jelent, hogy bizonyos helyzetekben kizárt annak lehetősége, hogy a munkáltató a munkavállalót rendes felmondással elküldje.

Felmondási védelmek - kivéve, ha egyébként nyugellátásban részesül -

- a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül vagy

- rehabilitációs járadékban részesülő, nem keresőképtelen munkavállaló.

Felmondási tilalmak

Felmondási tilalom folytán a munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt az alábbiakban meghatározott időtartam alatt :

- a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év, továbbá

- az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatti keresőképtelenség alatt a táppénzre valé jogosultság; (A keresőképtelenné vált beteg munkavállalónak a munkaviszonyát akkor sem szüntetheti meg a munkáltató, ha a munkavállalót táppénza keresőképtelenség egész tartamára nem illeti meg. Amennyiben a táppénzes időszak nem folyamatos, mert a munkavállaló rövid ideig munkaképessé válik, majd ismét keresőképtelen lesz, a betegségben eltöltött időszakokat nem lehet összeadni, a védelem újra kezdődik.);

- a beteg gyermek ápolására táppénzes állományba helyezés;

- a közeli hozzátartozé otthoni ápolása vagy gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság ;

- az emberi reprodukciés eljáróssal összefüggő kezelés, a terhesség, a szülést követő három hónap, illetve a szülési szabadság ;

- a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság; illetőleg

- a gyermek hároméves koráig fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is a gyes folyósításának tartama alatt

Az előzőekben meghatározott védelem nem vonatkozik a munkavállaló munkaviszonyának felmondására, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül.

A felmondási idő kezdete

A felmondási idő kezdetének meghatározása során az előzőekben említett felmondási védelmek időtartamára is figyelemmel kell lenni. Ha a felmondási védelem időtartama a tizenöt napot meghaladja, ezt követően csak tizenöt nap, ha a harminc napot meghaladja, ezt követően csak harminc nap elteltével kezdődhet el a felmondási idő .

A felmondási védelem fennállása szempontjából a felmondás közlésének időpontja az irányadó. A felmondási idő nem eshet a munkavállalót megillető - a Munka Törvénykönyvében meghatározott - védettség időszakának tartamára, de ez nem jelenti azt, hogy a munkáltató a védettség időtartama alatt ne kézbesíthetne a dolgozó részére olyan felmondást, amelyben az áll, hogy a felmondási idő a védettség lejárta után kezdődik (BH 1993/472.). A felmondás közlését követően bekövetkezett olyan körülmények (pl. keresőképtelen betegség), melyek egyébként a felmondási védelmet megalapozzák, nem vezethetnek a már közölt felmondás jogellenességéhez.

A Munka Törvénykönyve alapján vezető állásúnak minősülő munkavállaló (azaz a munkáltató vezetője vagy helyettese) munkaviszonyának rendes felmondással történő megszüntetésére a felmondási védelemre vonatkozó szabályok nem terjednek ki .

A felmondási idő

A Munka Törvénykönyve 30 napban határozza meg a felmondási idő hosszának minimumát, 1 évben a maximumát. Ettől sem a munkaszerződés, sem pedig a kollektív szerződés nem térhet el.

A harmincnapos felmondási idő meghosszabbodik a munkáltatónál munkaviszonyban töltött

- három év után öt nappal,

- öt év után tizenöt nappal,

- nyolc év után húsz nappal,

- tíz év után huszonöt nappal,

- tizenöt év után harminc nappal,

- tizennyolc év után negyven nappal,

- húsz év után hatvan nappal.

A felmondási idő számításánál egyértelmű, hogy csak az adott munkáltatónál munkaviszonyban eltöltött időt lehet figyelembe venni.

A vezető állásúnak minősülő munkavállalók munkaviszonyának rendes felmondással történő megszüntetése esetén az előbbiekben ismertetett, és a felmondási időre vonatkozó szabályai nem alkalmazhaték.

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2016.

- Alacsony bér, munkaerő-elvándorlás: ez lehetne a megoldás

- Érjen el nemzetközi karriert Kiskőrösön!

- Elfogyott a hazai munkaerő

- Komoly munkaerő-hiány van Komárom-Esztergom Megyében

- Önszabályozásra van szükség a tejágazatban

- Kevesebb új munkahely és fizetés várható a brit cégeknél

2014.

- Mintegy tizenegy hónapja emelkedik a foglalkoztatás Magyarországon

- 40 milliárd forint a fiatal álláskeresők képzésére és foglalkoztatására

- Meghosszabbították a megváltozott munkaképességűek támogatott foglalkoztatását

2011.

- Változások a munka törvénykönyvében

2010.

- Aláírták az Ajka Térségi Foglalkoztatási Paktumot

- Elfogadták a különadó új szabályait

- Az új adószabályok 2011

- Jövő év január 1-jétől létrejön a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

- Elfogadták az új adó- és járulékszabályokat

- Romániában a közalkalmazottak bére 2011-ben nőni fog

- Panelprogram folytatódik

- Egymillió képzetlen munkanélkülit kell elhelyezni!

- Újabb autóipari beruházás Rétságon

- Létrejönnek a kormányhivatalok

2009.

- Hétfőtől visszatér a heti 40 órás foglalkoztatásra a ZÁÉV Zrt

- Eszak-Magyarországi régióban 107 861 álláskereső

- Legjobb Munkahely Díj 2009

2008.

- Nem fizethetik meg a munkavállalók a gazdasági válság terheit

- 70 milliárd átcsoportosítása a foglalkoztatásra

- A foglalkoztatásban a leggyakoribb a diszkrimináció

2005.

- Béremelés 2006?

2004.

- Stratégia két hónapon belül

- Létszám és kereset a nemzetgazdaságban

- eLearning Fórum: kulcsszó a bizalom

- Közel egymilliárdos természetvédelemi támogatás az EU-tól

- SMART 2004-5 pályázati kiírás változásai

- Munkaadók költsége január 1-tõl

- Téli munkapiaci program hajléktalanoknak

- Távmunka: a gyakorlati megvalósítás tudnivalói

Ön a 170211 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.82.73.21